Jesteś tutaj

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Firma Coty Inc. oraz jej podmioty stowarzyszone i spółki zależne (nazywane dalej zbiorczo „Coty”) szanują prywatność użytkowników i swoje relacje z nimi. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje typ danych osobowych gromadzonych przez Coty na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.coty.com oraz na stronach internetowych różnych marek Coty, w tym ich wersjach mobilnych lub w powiązanych aplikacjach mobilnych (wszystkie te strony internetowe będą dalej nazywane zbiorczo „Witrynami Coty”). Polityka Prywatności definiuje także sposób wykorzystywania i udostępniania tych informacji oraz możliwości użytkowników w związku z nimi.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przez dostęp do Witryn Coty oraz ich użytkowanie i odwiedzanie, a także przez podawanie firmie Coty jakichkolwiek informacji, akceptuje niniejszą Politykę Prywatności i procedury firmy Coty w zakresie ochrony prywatności, w tym procedury dotyczące gromadzenia, używania i ujawniania danych osobowych przez firmę Coty. Użytkownicy nie powinni podawać firmie Coty żadnych danych osobowych, które nie mogą być przez nią wykorzystywane w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

O ile w prezentowanej Polityce Prywatności nie zaznaczono inaczej, terminy pisane wielką literą mają tu takie samo znaczenie jak w terminy zawarte w Warunkach Użytkowania, które są dostępne pod adresem http://coty.com/terms-use.

Jak gromadzimy informacje?

Jakie informacje gromadzimy i jak z nich korzystamy?

Pliki cookies

Znaczniki pikselowe

Jak udostępniamy informacje?

Dostępne opcje ochrony prywatności

Przekazywanie danych do innych krajów

Bezpieczeństwo

Łącza do stron osób trzecich

Sieci społecznościowe i fora publiczne

Konkursy i promocje

Ochrona prywatności dzieci

Uwaga dotycząca mieszkańców stanu Kalifornia

Aktualizacje niniejszej Polityki Prywatności

Kontakt

 

JAK GROMADZIMY INFORMACJE?

Gromadzimy informacje podawane dobrowolnie przez użytkowników korzystających z określonych funkcji Witryn Coty, takich jak rejestracja wśród odbiorców biuletynów Coty oraz informacji dotyczących produktów lub wydarzeń związanych z firmą Coty, rekrutacja, prośby o wysłanie bezpłatnych próbek, kontakt z firmą Coty przez telefon, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub mediów społecznościowych, udział w imprezach lub innych promocjach.

Gdy użytkownik odwiedza Witryny Coty lub z nich korzysta, określone informacje mogą być również gromadzone przez elementy nazywane „plikami cookie” i „znacznikami pikselowymi”. Zagadnienie to zostało omówione niżej.

 

JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY I JAK Z NICH KORZYSTAMY?

Do danych osobowych gromadzonych przez firmę Coty należą następujące informacje: imię, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, data urodzenia, numer telefonu, płeć, kraj zamieszkania, styl życia/zainteresowania użytkownika, preferowane produkty oraz informacje umożliwiające identyfikację użytkownika lub urządzenia używanego przez niego do nawiązania połączenia z Witrynami Coty.

Jeśli użytkownik nie chce, aby firma Coty gromadziła jakiekolwiek jego dane, nie powinien podawać żadnych danych tego typu lub zaznaczać opcję rezygnacji z podawania takich informacji w każdym możliwym przypadku.

Firma Coty lub osoby trzecie w jej imieniu mogą wykorzystywać podane przez użytkownika dane osobowe do następujących celów:

  • Komunikacja marketingowa — jeśli użytkownik wybierze tę opcję, firma Coty może używać podanych przez niego danych osobowych, aby dostarczać mu biuletyny, pocztę elektroniczną, ankiety i inne wiadomości dotyczące jej produktów, loterii, konkursów i promocji oraz inne informacje, które mogą zainteresować użytkownika.
  • Obsługa klienta — w tym przypadku Coty może korzystać z podanych przez użytkownika danych osobowych w celu przetwarzania pytań i/lub zgłoszeń użytkownika oraz odpowiadania na nie.
  • Optymalizacja witryny i zarządzanie nią — w tym przypadku Coty może korzystać z danych osobowych podanych przez użytkownika do administrowania Witrynami Coty i ich udoskonalania oraz w celu dostosowywania przyszłych wizyt użytkownika do jego zainteresowań. Ponadto firma Coty może gromadzić i przechowywać adresy IP w sposób zbiorczy, aby analizować trendy, administrować Witrynami Coty, monitorować wzorce ruchu i gromadzić informacje do zastosowań zbiorczych.
  • Zatrudnienie — w tym przypadku firma Coty może korzystać z danych osobowych dostarczonych jej przez użytkownika (np. w formie życiorysu) w związku z ofertami pracy wyłącznie w ramach prowadzonej aktualnie lub w przyszłości rekrutacji oraz w celu nawiązania kontaktu z użytkownikiem w odniesieniu do interesującego go stanowiska w firmie Coty lub w jednym z jej podmiotów stowarzyszonych lub spółek zależnych. Coty będzie przechowywać informacje użytkownika dotyczące rekrutacji w celu uwzględnienia go jako kandydata przy ewentualnych kolejnych ofertach pracy, chyba że użytkownik zaznaczy, że nie chce, aby firma Coty w dalszym ciągu przechowywała jego dane.

 

Pliki cookies

Po uprzednim uzyskaniu od użytkownika wyraźnej zgody (o ile taka zgoda jest wymagana przez stosowne przepisy obowiązujące w danym kraju) firma Coty może umieszczać na komputerze użytkownika niewielkie pliki z danymi, nazywane plikami cookie, w celu usprawnienia przeglądania Witryn Coty i podniesienia ich jakości. Plik cookie przechowuje zasadniczo informacje dotyczące wizyt i preferencji użytkownika związanych z przeglądaniem Witryn Coty, dzięki czemu przy kolejnej wizycie w Witrynie Coty nie trzeba ponownie wprowadzać indywidualnych ustawień.

Aby zapobiec zapisywaniu tych plików, należy w miarę możliwości odmawiać akceptacji plików cookie lub zmienić ustawienia używanej przeglądarki internetowej. W większości przeglądarek można znaleźć informację, jak wyłączyć akceptację nowych plików cookie, jak uaktywnić powiadomienia o nowych plikach cookie i jak usunąć pliki już zapisane. Należy jednak pamiętać, że po wyłączeniu plików cookie niektóre funkcje i usługi w Witrynach Coty mogą nie działać prawidłowo. Wyłączenie akceptacji plików cookie może też spowodować wyłączenie opcji rezygnacji z funkcji, które bazują na plikach cookie, takich jak analizy internetowe.

Określone Witryny Coty mogą korzystać z rozwiązań analitycznych partnerów, w tym Omniture lub Google Analytics, do gromadzenia anonimowych, statystycznych i analitycznych informacji dotyczących sposobów korzystania z danej Witryny Coty. Z plików cookie korzysta w szczególności Google Analytics, usługa dostarczana przez firmę Google, Inc. (zwaną dalej „Google”), która tworzy anonimowe, zbiorcze statystyki odnoszące się do użytkowników danej strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat użytkowania danej strony internetowej (w tym również adres IP użytkownika) są przesyłane do firmy Google i przechowywane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych. Google korzysta z pozyskanych informacji, aby oceniać sposób użytkowania określonej Witryny Coty, generować raporty na temat aktywności na stronie internetowej dla jej operatorów i świadczyć inne usługi związane z aktywnością na stronach internetowych i użytkowaniem Internetu. Firma Google może też przekazywać zgromadzone informacje osobom trzecim, o ile jest to wymagane przez przepisy lub gdy takie osoby trzecie przetwarzają informacje na jej zlecenie. Odpowiednia konfiguracja przeglądarki użytkownika umożliwia rezygnację z gromadzenia takich danych. Google nie będzie wtedy łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi przechowywanymi danymi. Aby dowiedzieć się więcej na temat usługi Google Analytics i wszelkich możliwości rezygnacji udostępnianych użytkownikom Internetu przez Google, należy odwiedzić stronę internetową Google pod adresem google.com. Korzystając z Witryn Coty, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych na jego temat przez firmę Google w sposób i do celów określonych powyżej. Użytkownik może odmówić gromadzenia i analizy danych zebranych na jego temat w Witrynach Coty przez dostawców usług analizy sieci, klikając tutaj i tutaj oraz wybierając łącze rezygnacji znajdujące się w dolnej części odpowiedniej strony.

 

Znaczniki pikselowe

Po uprzednim uzyskaniu od użytkownika wyraźnej zgody (o ile taka zgoda jest wymagana przez stosowne przepisy obowiązujące w danym kraju) firma Coty może stosować znaczniki pikselowe (nazywane również „czystymi GIF-ami” lub „obrazami Web Beacon”), łącza śledzenia i/lub podobne technologie, aby monitorować aktywność na określonych stronach odwiedzanych przez użytkownika w Witrynach Coty, personalizować jego wrażenia, usprawnić przeglądanie Witryn Coty i podnosić ich jakość. Firma Coty może korzystać z informacji zgromadzonych za pośrednictwem znaczników pikselowych, łączy śledzenia i podobnych technologii wraz z danymi osobowymi użytkownika.

 

JAK UDOSTĘPNIAMY INFORMACJE?

Dane dotyczące użytkownika (w tym dane osobowe i informacje o innym charakterze) mogą być udostępniane w ramach grupy spółek Coty (obejmującej firmę Coty Inc., jej podmioty stowarzyszone i spółki zależne). Firma Coty nie ujawnia ani nie sprzedaje danych osobowych osobom trzecim z wyjątkiem określonych osób trzecich wyszczególnionych poniżej:

Osoby trzecie związane z działaniami marketingowymi
Określone promocje i wydarzenia sponsorowane przez firmę Coty, a także określone części Witryn Coty mogą umożliwiać użytkownikom wyrażanie zgody na udostępnianie informacji partnerom biznesowym firmy Coty, takim jak jej licencjodawcy lub współsponsorzy promocji. Jeśli użytkownik udzielił wyraźnej zgody, jego dane będą udostępniane określonej osobie trzeciej, a informacje podane przez użytkownika mogą być wykorzystywane przez taką osobę trzecią do jej własnych celów zgodnie z jej polityką (dotyczy to również sposobu rezygnacji z przetwarzania danych w przypadku takiej osoby trzeciej).

Usługodawcy
Firma Coty zleca usługodawcom zewnętrznym wykonywanie określonych zadań w jej imieniu. Do takich usługodawców należą m.in. firmy zajmujące się analizą danych, specjaliści ds. obsługi klienta, firmy zajmujące się kompleksową obsługą sprzedaży (np. firmy, które koordynują kampanie mailingowe, loterie, konkursy lub promocje) oraz firmy zajmujące się hostingiem stron internetowych. Takie osoby trzecie mogą dysponować dostępem do danych użytkowników (w tym danych osobowych i informacji o innym charakterze) niezbędnych do realizacji ich zadań. Nie są one jednak upoważnione przez firmę Coty do korzystania z takich informacji do jakichkolwiek innych celów ani do ich przekazywania jakimkolwiek innym podmiotom lub osobom.

Informacje zbiorcze
Firma Coty może udostępniać określone informacje podawane przez użytkowników w formie zbiorczej i anonimowej osobom trzecim zaangażowanym przez nią do wewnętrznych celów biznesowych i planistycznych, takich jak przygotowywanie statystyk lub opracowywanie planów marketingowych. Wszelkie informacje zbiorcze udostępnione w tym kontekście nie będą zawierać danych osobowych użytkownika.

Przeniesienie przedsiębiorstwa
Firma Coty może dokonać przekazania, zbycia, przeniesienia, podziału lub sprzedaży albo innej transakcji, która obejmuje część lub całość jej aktywów, w tym część lub wszystkie informacje dotyczące użytkowników, w ramach zbycia, fuzji, przejęcia, zawiązania spółki joint venture, ogłoszenia upadłości, rozwiązania, reorganizacji przedsiębiorstwa lub dowolnej innej transakcji albo procesu o podobnym charakterze.

Zgodność z przepisami
Firma Coty może ujawnić wszelkie informacje, w tym również dane osobowe, które uzna za konieczne dla spełnienia stosownych przepisów, regulacji, procedur prawnych lub żądań administracji publicznej. Firma Coty może również ujawnić dane osobowe, jeśli okaże się to konieczne dla wysunięcia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, w ramach administrowania jej programem redukcji ryzyka oraz w innych przypadkach dozwolonych na mocy przepisów.

 

DOSTĘPNE OPCJE OCHRONY PRYWATNOŚCI

Możliwości rezygnacji
Jeśli użytkownik w dowolnej chwili zdecyduje, że nie chce już otrzymywać wiadomości marketingowych ani innych informacji od firmy Coty (np. biuletynów lub promocyjnych wiadomości e-mail), może z nich zrezygnować, klikając odpowiednie łącze w otrzymanej wiadomości e-mail, wysyłając do Coty wiadomość e-mail lub list na adres: E-business Consumer Contact, Coty Inc., Two Park Avenue, NY, NY 10016.

Jeśli użytkownik kiedykolwiek zdecyduje, że nie chce już akceptować plików cookie przesyłanych przez Witryny Coty w jednym z celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, może odpowiednio skonfigurować swoją przeglądarkę (zmienić jej ustawienia), aby nie akceptowała ona plików cookie lub powiadamiała go przed akceptacją pliku cookie na odwiedzanych stronach. W tym celu należy zapoznać się z informacjami technicznymi dotyczącymi używanej przeglądarki.

Użytkownik może również zrezygnować z gromadzenia i analizy danych zbieranych na jego temat w Witrynach Coty przez określonych dostawców analiz internetowych. W tym celu należy kliknąć tutaj i tutaj oraz wybrać łącze rezygnacji znajdujące się w dolnej części danej strony.

Zmiana lub usunięcie informacji użytkownika
Użytkownik może dokonać przeglądu swoich danych osobowych oraz je zaktualizować, skorygować lub usunąć, wysyłając do firmy Coty wiadomość e-mail lub list na adres: E-business Consumer Contact, Coty Inc., Two Park Avenue, NY, NY 10016. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik zażąda usunięcia swoich danych osobowych, Coty może zatrzymać archiwalną kopię jego danych zgodnie z przepisami lub w celu wyegzekwowania swoich praw.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO INNYCH KRAJÓW

Firma Coty to podmiot międzynarodowy, w celu świadczenia określonych usług za pośrednictwem Witryn Coty może więc być zmuszona do przekazywania i przetwarzania informacji użytkowników (w tym danych osobowych i informacji o innym charakterze) poza granicami kraju, w szczególności za pośrednictwem swoich zagranicznych podmiotów zlokalizowanych w krajach, które mogą nie gwarantować tego samego poziomu ochrony danych osobowych co kraj zamieszkania użytkownika. Jeśli użytkownik zaakceptował niniejszą Politykę Prywatności, a następnie przesłał swoje dane osobowe za pośrednictwem dowolnej Witryny Coty, oznacza to zarazem, że zgadza się na takie przekazywanie i przetwarzanie swoich danych poza granicami kraju.

 

BEZPIECZEŃSTWO

Firma Coty zdaje sobie sprawę, że użytkownicy przykładają dużą wagę do sposobu wykorzystywania i/lub udostępniania ich danych osobowych innym osobom i podmiotom. Zależy jej na zaufaniu użytkowników, dlatego dąży do ochrony ich danych osobowych. W tym celu Coty stosuje odpowiednie zabezpieczenia fizyczne, administracyjne i techniczne, które pomagają chronić dane osobowe użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem, użytkowaniem i ujawnianiem. Należy jednak pamiętać, że żadna elektroniczna transmisja informacji nie jest w pełni bezpieczna. Firma Coty nie jest w stanie zagwarantować, że stosowane przez nią środki ochrony danych osobowych nigdy nie zostaną przełamane, nie zawiodą i zawsze będą wystarczające i skuteczne.

 

ŁĄCZA DO STRON OSÓB TRZECICH

Witryny Coty mogą zawierać łącza prowadzące do stron internetowych i usług osób trzecich (nazywanych łącznie „Witrynami Osób Trzecich”), które nie są kontrolowane ani obsługiwane przez firmę Coty. Należy pamiętać, że Coty nie odpowiada za procedury ochrony prywatności stosowane w takich Witrynach Osób Trzecich i nie kontroluje zawartości, polityki ani działania tych Witryn. Zachęcamy użytkowników do zapoznania się z polityką prywatności i warunkami użytkowania każdej z takich Witryn Osób Trzecich, na które trafią oni poprzez łącze znajdujące się w jednej z Witryn Coty.

 

SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE I FORA PUBLICZNE

Witryny Coty mogą zapewniać łatwy dostęp do określonych zewnętrznych portali społecznościowych i innych stron internetowych lub usług umożliwiającym użytkownikom generowanie własnej treści. Może to być łącze do wideo danej marki w serwisie YouTube lub uruchomienie określonych stron internetowych, gdy użytkownik zamieści komentarz lub kliknie przycisk „Lubię to!” w Witrynie Coty wyposażonej we wtyczkę do serwisu społecznościowego Facebook. W każdym przypadku do interakcji użytkownika z taką witryną internetową lub usługą odnosić się będzie polityka prywatności danej osoby trzeciej.

Witryny Coty mogą też umożliwiać użytkownikom publikowanie recenzji, zamieszczanie wpisów na forach dyskusyjnych i tablicach ogłoszeń oraz w innych portalach publicznych (zwanych dalej „Forami Publicznymi”). Coty nie ogranicza dystrybucji danych osobowych, które użytkownik dobrowolnie zamieści na Forach Publicznych, należy więc pamiętać, że wszelkie zamieszczone tam informacje mogą być gromadzone i wykorzystywane przez innych użytkowników. Dlatego odradzamy użytkownikom podawanie i udostępnianie ich danych osobowych na Forach Publicznych. Firma Coty nie jest w stanie zapobiec używaniu takich informacji przez osoby trzecie w sposób mogący naruszyć niniejszą Politykę Prywatności lub stosowne przepisy.

 

KONKURSY I PROMOCJE

Firma Coty i jej usługodawcy zewnętrzni lub partnerzy biznesowi mogą oferować za pośrednictwem Witryn Coty loterie, konkursy i ankiety (nazywane dalej „Promocjami”). W określonych przypadkach wszelkie dane osobowe podane przez użytkownika w związku z taką Promocją mogą być objęte polityką prywatności osób trzecich. Zachęcamy użytkowników do zwrócenia uwagi na podmiot organizujący określoną Promocję oraz na obowiązujące warunki, polityki i reguły.

 

OCHRONA PRYWATNOŚCI DZIECI

Witryny Coty nie są przeznaczone dla osób poniżej 13. roku życia ani stworzone z myślą o takich osobach. Coty nie zabiega o dane osobowe dzieci w wieku nieprzekraczającym 13 lat i nie gromadzi ich świadomie. W przypadku stwierdzenia, że nieumyślnie zgromadziliśmy za pośrednictwem Witryn Coty dane osobowe osoby w wieku poniżej 13 lat, usuwamy je z naszych rejestrów.

 

UWAGA DOTYCZĄCA MIESZKAŃCÓW STANU KALIFORNIA

Mieszkańcy Kalifornii mają prawo żądać informacji na temat ujawniania ich danych osobowych przez firmę Coty (w tym jej podmioty stowarzyszone lub spółki zależne) osobom trzecim bezpośrednio do celów marketingowych takich osób trzecich. W związku z tymi osobami trzecimi niniejsza Polityka Prywatności obejmuje jedynie ich działalność w obrębie stanu Kalifornia. Aby zażądać takich informacji, należy wysłać do firmy Coty wiadomość e-mail lub list na adres: E-business Consumer Contact, Coty Inc., Two Park Avenue, NY, NY 10016.

 

AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

W pełnym zakresie dopuszczalnym przez stosowne przepisy obowiązujące w danym kraju, firma Coty zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie bez powiadomienia. Dalsze użytkowanie Witryn Coty przez użytkownika po zamieszczeniu w nich zaktualizowanej Polityki Prywatności oznacza, że użytkownik zgadza się na jej zapisy po wprowadzonych modyfikacjach lub aktualizacjach. O wszelkich zmianach niniejszej Polityki Prywatności zawiadamiamy użytkowników przez zamieszczenie nowej Polityki Prywatności i aktualizację daty „Ostatnia modyfikacja” w górnej części wyświetlanej strony.

 

KONTAKT

W przypadku pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o przesłanie nam wiadomości na adres: E-business Consumer Contact, Coty Inc., Two Park Avenue, NY, NY 10016.